Attention Deficit and Hyperactivity Disorder

Hieronder volgt het chronologische stappenplan waarmee wij uw problematiek samen met u willen aanpakken, vanaf het moment dat u zich aangemeld heeft.

1. Aanmelding
2. Toewijzing hulpverlener
3. Intake, inclusief Routine Outcome Monitoring (ROM)

NB: Route Outcome Monitoring (ROM) houdt in, dat u bij aanvang van zorg via internet een vragenlijst (OQ45, een klachtenlijst met 45 uitspraken) krijgt gestuurd met daarbij de vraag deze in te vullen (voormeting). Dezelfde vragenlijst krijgt u ook gaandeweg de behandeling (als tussen- en/of nameting). Zodoende is het mogelijk uw vooruitgang op het gebied van klachten inzichtelijk te maken.

4. Multidisciplinair overleg 1 & Indicatiestelling
5. Gespecialiseerd onderzoek
  • Diagnostisch Interview Volwassenen met ADHD (DIVA)
  • Psychiatrisch onderzoek& indicatiestelling farmacotherapie
  • Aanvullend psychologisch onderzoek (op indicatie)
6. Multi Disciplinair Overleg 2 & specifieke Indicatiestelling/ Diagnostische Classificatie (DSM-IV-TR)
7. Behandelplan en Routine Outcome Monitoring (ROM) voormeting bespreken
8. Behandeling en begeleiding door middel van onder andere onderstaande mogelijke behandel- en begeleidingsvormen:
  • E-health
  • Individuele supportieve therapie
  • Groepsgerichte Psychoeducatie module ADHD
  • Individuele Psychoeducatie module ADHD
  • Individuele Vaardigheidstraining ADHD
  • Groepsgerichte Vaardigheidstraining ADHD

Bij iedere behandelvorm is er aandacht voor psycho-educatie, rehabilitatie, mogelijk betrekken van de omgeving, indien nodig crisisinterventie binnen kantooruren en terugvalpreventie

9. Behandeling van comorbide stoornissen

Comorbide betekent dat er, naast de hoofdklacht , nog andere stoornissen aanwezig kunnen (blijken te) zijn. Het is mogelijk dat een tweede of zelfs derde stoornis tegelijkertijd aandacht behoeft, of dat deze op een later moment in de behandeling aan bod komen.

Bent u benieuwd naar de zorgpaden van een andere stoornis, klik dan door op onderstaande links.

Hieronder kunt u het betreffende zorgpad aanklikken waar u graag meer informatie over wilt:

10. Evaluatie behandelplan

(afsluiting of voortzetting, bij afsluiting ROM nameting uitvoeren)