In het kader van zorgvuldigheid en efficiency willen we onze aanmeldstroom optimaliseren. Zodoende proberen we te voorkomen dat verwezen cliënten onnodig wachten en we vervolgens geen zorg blijken te kunnen bieden. Hieronder vindt u toelichting op enkele van onze exclusiecriteria, met daarbij enkele alternatieven voor verwijzing. Aan het einde vindt u enige toelichting op het digitaal aanleveren van verwijzing en informatie en de mogelijkheid tot telefonisch overleg.

1. Autismespectrumstoornis (ASS)
Gebleken is dat deze categorie patiënten – waarbij AmaCura een soort supra regionale functie blijkt te zijn gaan vervullen – een onevenredig groot gedeelte van onze capaciteit in beslag neemt. Voor deze doelgroep is naast behandelaanbod vaak ook behoefte aan gerichte (thuis)begeleiding. Wij bieden geen ASS specifieke behandeling en/of begeleiding aan.

In geval u of uw patiënt zoekt naar gespecialiseerde begeleiding en/of behandeling en niet zozeer naar therapeutische verandering kunt u denken aan Stichting Autisme Zuid-Limburg (SAZL), Somnium (Sittard), Hulp@Home (thuisbegeleiding) of, als medium tussen huisarts en gespecialiseerde zorg, Stichting MEE Zuid-Limburg.

2. Diagnostisch onderzoek
Verder is het van belang in dit kader te melden dat patiënten die worden verwezen voor alleen diagnostische doeleinden (i.e. ‘vraag voor onderzoek’), al langere tijd niet meer bij ons terecht kunnen. Nader psychologisch onderzoek wordt alleen ingezet wanneer dit tijdens intake- of behandeltraject noodzakelijk blijkt te zijn in het kader van de (vervolg)behandeling.

3. Verslavingsproblematiek
Bij mensen bij wie verslavingsproblematiek nadrukkelijk op de voorgrond staat is een verwijzing naar de verslavingszorg de te bewandelen weg.

Inzake overmatig middelengebruik (misbruik dan wel afhankelijkheid) kunt u zich in deze regio wenden tot Vincent van Gogh Instituut (Sittard), Mondriaan Verslavingszorg (Heerlen) en/of U-center (Epen).

4. Crisisgevoeligheid
Inzake sterk verhoogde crisisgevoeligheid is een ambulante behandeling veelal niet voldoende en zult u dus bij voorbaat verwijzen naar instellingen met deeltijd en/of klinische behandelmogelijkheden en/of crisisdienst (e.g. Zuyderland GGZ te Sittard of Mondriaan GGZ te Heerlen). Wij beschikken niet over deze intensieve behandelmogelijkheden.

5. Te lage intelligentie
Idealiter zouden we hier willen kunnen volstaan met een getal, maar zo eenvoudig blijkt het niet te zijn in de praktijk. Een ondergrens is een (ingeschatte) intelligentiescore van 75: hieronder bieden wij geen behandeling. Daarboven, maar nog wel beneden gemiddeld, is het in het kader van optimale verwijzing zinvol te bellen met ons om de casus te bespreken.

Bij verwijzing
Wij willen u verzoeken bij aanmelding van patiënten ons zo veel als mogelijk te voorzien van relevant geachte gegevens, opdat initiële beoordeling voor zorg alhier en vervolgens matching aan een hulpverlener optimaal kan verlopen. De kernvragen voor uw verwijsbrief zijn de volgende:
1. Wat zijn de klachten?
2. Wat is de hulpvraag/het doel van behandeling?
3. Welke eerdere hulpverlening is er geweest (en zo ja: als mogelijk meesturen van informatie daarvan)?
4. Welke middelen gebruikt patiënt (en als bekend in welke hoeveelheden)?

NB: Het is mogelijk uw verwijzing digitaal te doen, via onze website . Wij zouden het op prijs stellen als u, naast uw verwijsbrief, informatie over eerdere behandeling (mits voor handen) mee zou willen sturen.

Telefonisch overleg
Mocht u behoefte hebben aan overleg omtrent de vraag of AmaCura een patiënt binnen uw praktijk van de juiste/gevraagde hulp kan voorzien, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.15 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 046-4231250.