Voor de aanmelding van uw zoon/dochter kunt u zelf telefonisch contact opnemen met het secretariaat van Amacura of u meldt  uw kind digitaal via de voorpagina aan. Bij de telefonische aanmelding verzoeken wij u vriendelijk om het BSN van uw kind bij de hand te houden. Door de secretaresse worden enkele persoonlijke gegevens genoteerd en zal de verdere aanmeldingsprocedure worden toegelicht. Een aanmelding bij Amacura dient steeds te gebeuren na verwijzing door een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of externe hulpverlener (bijvoorbeeld Centrum voor Jeugd en Gezin, toegangsteams of wijkteams).

De secretaresse zal voor u een telefonische afspraak maken met een van onze hulpverleners van het aanmeldteam. Ook na een digitale aanmelding zal het secretariaat contact met u opnemen om een telefonische aanmelding in te plannen. Deze afspraak zal plaatsvinden binnen 5 werkdagen na uw telefonisch contact. De hulpverlener zal u zelf opbellen binnen de afgesproken tijdspanne. Wanneer er sprake is van een vorm van leermoeilijkheden bij uw zoon/dochter, adviseren wij u de meest recente CITO-gegevens van uw kind bij de hand houden.

Het telefonische contact met een hulpverlener (pre-intake) zal ongeveer 20 minuten duren. De hulpverlener zal kort de problemen verkennen. Vervolgens zal deze aangeven of zorg vanuit Amacura geboden kan worden of welke zorg meer aangewezen lijkt.

Wanneer ingeschat wordt dat zorg vanuit Amacura mogelijk is, krijgt u een bevestiging van de aanmelding middels een brief. In de brief wordt gevraagd een aantal documenten aan te leveren, een vragenlijst door school te laten invullen en een vragenlijst voor u als ouders/verzorgers in te vullen. Zodra alle documenten aangeleverd zijn bij het secretariaat van Amacura, kan een eerste gesprek (intake) gepland worden.

Op basis van het telefonisch gesprek zullen er 1 of 2 hulpverleners worden toegewezen voor het intakegesprek. In dit eerste gesprek worden de hulpvragen verder verkend, alsook de verwachtingen ten aanzien van de hulpverlening. Het gesprek wordt gehouden met jullie zoon/dochter en met u als ouders en/of verzorgers. Er zal ook de mogelijkheid zijn om apart van elkaar met ons in gesprek te gaan. Na het eerste gesprek zullen we meteen onze eerste indrukken met u bespreken. Tenslotte trachten we samen met u een plan te maken voor de verdere diagnostiek en/of passende behandeling. De start van het onderzoeks- of behandelproces vindt steeds zo snel mogelijk na het intakegesprek plaats.