Het is onze doelstelling om de best mogelijke zorg snel en adequaat te verlenen. Uw hulpvraag en verwachting zijn hierbij het uitgangspunt.
Bij ons is persoonlijke aandacht voor het individu geen theorie maar praktijk. Kortom, AmaCura biedt laagdrempelige zorg, klantgericht en vraaggestuurd.

Binnen de instelling werken ervaren professionals samen die bovenstaande visie volledig onderschrijven. Alle professionals hebben een BIG-registratie of werken onder supervisie van een BIG-geregistreerde.

Generalistische Basis GGZ

Wijzigingen in de geestelijke gezondheidszorg

Vanaf 1 januari 2014 treedt landelijk de nieuwe indeling binnen de geestelijke gezondheidszorg in werking. Ook bij AmaCura Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Wat dat precies inhoudt leest u hier.

Indeling in Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Binnen de GGZ treedt een verschuiving op van Specialistische GGZ naar Basis GGZ. Binnen de Basis GGZ worden mensen behandeld die lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen hebben. Deze behandeling kan plaatsvinden door de eigen huisarts of de praktijkondersteuner GGZ van uw huisarts (Basis GGZ). Kan uw eigen huisarts u onvoldoende behandelen? Dan kan hij u ook doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ of de Specialistische GGZ van AmaCura GGZ. De huisarts maakt deze inschatting op basis van de ernst van de problematiek, het risico, de complexiteit en het beloop van de klachten. Bij een hoog risico en hoge complexiteit verwijst de huisarts door naar de Specialistische GGZ.

Verwijzing naar Generalistische Basis GGZ Als de huisarts u verwijst naar de Generalistische Basis GGZ, dan dient hij nog een keuze te maken uit vier pakketten: •Basis Kort (BK) •Basis Middel (BM) •Basis Intensief (BI) •Basis Chronisch (BC)

De keuze van de huisarts is onder meer afhankelijk van de ernst van de klachten, hoe groot de kans is op verdere bedreiging van de gezondheid, de duur van de klachten en of er nog andere factoren zijn waar andere hulpverleners bij betrokken moeten worden. De verschillen tussen de vier Generalistische Basis GGZ pakketten zit in de tijd die door de hulpverlener besteedt mag worden, in de hoeveelheid psychodiagnostiek en in welke mate er een andere discipline betrokken is. In overleg met de huisarts kan de hulpverlener van AmaCura GGZ overgaan naar een ander pakket als de situatie daar om vraagt.

Verwijzing naar Specialistische GGZ Zijn uw problemen na behandeling in de Generalistische Basis GGZ nog niet verholpen? Of kunnen uw psychische problemen niet behandeld worden in de Generalistische Basis GGZ? Dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar de Specialistische GGZ. Specialistische GGZ is zorg voor patiënten met ernstige psychische problemen.

Vergoeding Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Zowel de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wel betaalt u zelf een eerste deel van de zorg die u ontvangt, het zogenaamde eigen risico. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld en kunt u nalezen in uw zorgverzekeringspolis. Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u vragen heeft over uw polisvoorwaarden.