Andere aandoeningen

Hieronder volgt het chronologische stappenplan waarmee wij uw problematiek samen met u willen aanpakken, vanaf het moment dat u zich aangemeld heeft.

1. Aanmelding
2. Toewijzing hulpverlener

De hulpverlener die met u het intakegesprek voert, hoeft niet per definitie uw behandelend hulpverlener te worden. De keuze hiervoor zal afhangen van uw voorkeur (bijvoorbeeld voor een mannelijke of juist vrouwelijke hulpverlener), de problematiek waarvoor hulp gezocht wordt (niet iedere hulpverlener kan iedere vorm van therapie bieden) en de beschikbaarheid van hulpverleners (lange of juiste korte wachttijd tot start behandeling).

3. Intake, inclusief Routine Outcome Monitoring (ROM) en diagnostiek

NB: Route Outcome Monitoring (ROM) houdt in, dat u bij aanvang van zorg via internet een vragenlijst (OQ45, een klachtenlijst met 45 uitspraken) krijgt gestuurd met daarbij de vraag deze in te vullen (voormeting). Dezelfde vragenlijst krijgt u ook gaandeweg de behandeling (als tussen- en/of nameting). Zodoende is het mogelijk uw vooruitgang op het gebied van klachten inzichtelijk te maken.

4. Multidisciplinair overleg 1 & Indicatiestelling
5. Behandelplan en Routine Outcome Monitoring (ROM) voormeting bespreken
6. Behandeling door middel van onder andere onderstaande mogelijke behandelvormen:
  • E-health
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Psychotherapie
  • Lichaamsgerichte / Psychomotore therapie
  • Beeldende therapie
  • Systeemtherapie
  • Groepstherapie
  • Maatschappelijk werk
  • Farmacotherapie

Mogelijk combinatiebehandeling van bovenstaande behandelmethodes.

Bij iedere behandelvorm is er aandacht voor psycho-educatie, rehabilitatie, mogelijk betrekken van de omgeving, indien nodig crisisinterventie binnen kantooruren en terugvalpreventie

7. Behandeling van comorbide stoornissen

(zie andere zorgpaden)

8. Evaluatie behandelplan

(afsluiting of voortzetting, bij afsluiting ROM nameting uitvoeren)