Op basis van de conclusies tijdens het eerste gesprek (intake) wordt samen met u een (wettelijk verplicht) behandelplan opgesteld. Hierin wordt het doel van de behandeling omschreven en de therapeutische middelen vermeldt die in de behandeling zullen worden toegepast. Tijdens de behandeling speelt informatievoorziening een cruciale rol. Wanneer u goed geïnformeerd bent zult u ook beter gemotiveerd zijn om te werken aan de oplossing van uw probleem.

Tijdig afmelden voor afspraak
Een afspraak met uw hulpverlener dient uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien u zich te laat of niet heeft afgemeld, zullen wij een bedrag van € 80 in rekening brengen dat u zelf moet betalen. Wij kunnen helaas geen rekening houden met de reden van de te late afmelding, tenzij u kunt aantonen aan ons dat deze te late afmelding te wijten is aan overmacht.

Voor wie (en voor wie niet)?
Wij behandelen een gevarieerd palet aan psychische problemen (angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen), waardoor het zinvol is de grenzen ervan weer te geven (de ‘exclusiecriteria’). Wij kunnen derhalve geen passende zorg bieden bij onderstaande situaties:
* Op de voorgrond staande verslavingsproblematiek
* Te hoge crisisgevoeligheid (o.a. evidente suïcidaliteit)
* Actuele dan wel snel recidiverende psychose
* Autismespectrumstoornis (ASS)
* Ernstige (chronische) psychiatrische problematiek (e.g. schizofrenie)
* Op de voorgrond staande forensische problematiek
* Te beperkte intellectuele mogelijkheden