Delirium, Dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen

Hieronder volgt het chronologische stappenplan waarmee wij uw problematiek samen met u willen aanpakken, vanaf het moment dat u zich aangemeld heeft.

1. Aanmelding
2. Toewijzing hulpverlener

De hulpverlener die met u het intakegesprek voert, hoeft niet per definitie uw behandelend hulpverlener te worden. De keuze hiervoor zal afhangen van uw voorkeur (bijvoorbeeld voor een mannelijke of juist vrouwelijke hulpverlener), de problematiek waarvoor hulp gezocht wordt (niet iedere hulpverlener kan iedere vorm van therapie bieden) en de beschikbaarheid van hulpverleners (lange of juiste korte wachttijd tot start behandeling).

3. Intake, inclusief Routine Outcome Monitoring (ROM)

NB: Route Outcome Monitoring (ROM) houdt in, dat u bij aanvang van zorg via internet een vragenlijst (OQ45, een klachtenlijst met 45 uitspraken) krijgt gestuurd met daarbij de vraag deze in te vullen (voormeting). Dezelfde vragenlijst krijgt u ook gaandeweg de behandeling (als tussen- en/of nameting). Zodoende is het mogelijk uw vooruitgang op het gebied van klachten inzichtelijk te maken.

4. Diagnostiek

(Psychiatrisch onderzoek, somatische diagnostiek, eventueel psychodiagnostiek)

5. Multidisciplinair overleg & Indicatiestelling
6. Behandelplan en Routine Outcome Monitoring (ROM) voormeting bespreken
7. Behandeling door middel van onder andere onderstaande mogelijke behandelvormen:
  • Farmacotherapie
  • E-health
  • Psycho-educatie
  • Individuele supportieve therapie
  • Interventies op systeemniveau
  • Eventueel Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT)
  • Eventueel diagnostische activiteiten gericht op procesevaluatie en bijstelling behandelplan
  • Mogelijk combinatiebehandeling van bovenstaande behandelmethodes

Bij iedere behandelvorm is er aandacht voor psycho-educatie, rehabilitatie, mogelijk betrekken van de omgeving, indien nodig crisisinterventie binnen kantooruren en terugvalpreventie.

8. Behandeling van comorbide stoornissen

Comorbide betekent dat er, naast de hoofdklacht , nog andere stoornissen aanwezig kunnen (blijken te) zijn. Het is mogelijk dat een tweede of zelfs derde stoornis tegelijkertijd aandacht behoeft, of dat deze op een later moment in de behandeling aan bod komen.

Bent u benieuwd naar de zorgpaden van een andere stoornis, klik dan door op onderstaande links.

Hieronder kunt u het betreffende zorgpad aanklikken waar u graag meer informatie over wilt:

9. Evaluatie behandelplan

(afsluiting of voortzetting, bij afsluiting ROM nameting uitvoeren)