Persoonlijkheidsstoornissen

Hieronder volgt het chronologische stappenplan waarmee wij uw problematiek samen met u willen aanpakken, vanaf het moment dat u zich aangemeld heeft.

Voor dit zorgpad wordt gebruik gemaakt van de Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen, uitgave Trimbosinstituut.

1. Aanmelding
2. Toewijzing hulpverlener

De hulpverlener die met u het intakegesprek voert, hoeft niet per definitie uw behandelend hulpverlener te worden. De keuze hiervoor zal afhangen van uw voorkeur (bijvoorbeeld voor een mannelijke of juist vrouwelijke hulpverlener), de problematiek waarvoor hulp gezocht wordt (niet iedere hulpverlener kan iedere vorm van therapie bieden) en de beschikbaarheid van hulpverleners (lange of juiste korte wachttijd tot start behandeling).

3. Intake, inclusief Routine Outcome Monitoring (ROM) en diagnostiek

NB: Route Outcome Monitoring (ROM) houdt in, dat u bij aanvang van zorg via internet een vragenlijst (OQ45, een klachtenlijst met 45 uitspraken) krijgt gestuurd met daarbij de vraag deze in te vullen (voormeting). Dezelfde vragenlijst krijgt u ook gaandeweg de behandeling (als tussen- en/of nameting). Zodoende is het mogelijk uw vooruitgang op het gebied van klachten inzichtelijk te maken.

4. Zo nodig vindt er psychodiagnostisch onderzoek plaats met behulp van tests en vragenlijsten.
5. Behandelplan en Routine Outcome Monitoring (ROM) voormeting bespreken
6. Behandeling

zo nodig vindt behandeling plaats door meerdere disciplines. Psychotherapie geniet hierbij de voorkeur. Gebruik wordt gemaakt van evidence-bases behandelmethoden en interventies.

Conform het door patiënt en behandelaar opgestelde behandelplan wordt aan de klachten en problemen gewerkt. Daarbij wordt zo mogelijk het systeem van de patiënt betrokken.

Algemene doelen:

  • Reductie van symptomen
  • Reductie van persoonlijkheidspathologie zoals het verminderen van maladaptieve gedragspatronen of maladaptieve persoonlijkheidstrekken.
  • Verbeteren van het beroepsmatig, sociaal en relationeel functioneren.

Daar er een grote variëteit is aan persoonlijkheidsstoornissen zal (psychotherapeutische) behandeling ook divers van aard zijn: cognitieve gedragstherapie, psychodynamische psychotherapie, client-centered therapie en mentalisation based therapy (individueel en groepsaanbod).

Daarbij wordt er vaak ook gebruik gemaakt van e-mental health, conform afspraken met de patiënt.

Duur van de behandeling:
Afhankelijk van de ernst van de persoonlijkheidsstoornis zal de duur van de behandeling zijn.

7. Evaluatie behandelplan

(afsluiting of voortzetting, bij afsluiting ROM nameting uitvoeren)