Psychotische stoornissen

Amacura is toegerust om psychotische stoornissen te diagnosticeren en te behandelen. Mensen met psychotische stoornissen kunnen bij Amacura terecht voor psychiatrische zorg; diagnostiek, behandeling en langdurige begeleiding. Bij de psychiatrische zorg voor patiënten met psychotische stoornissen wordt gebruikt gemaakt van de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie van 2005.
Indien opname(s), crisiscontacten buiten kantooruren en/of dagbehandeling geïndiceerd zijn, wordt er samengewerkt met hiervoor toegeruste psychiatrische instellingen in de nabije omgeving.

Indien de psychotische symptomen dermate ernstig zijn dat er frequent crisiscontacten buiten kantooruren en/of opnames geïndiceerd zijn, wordt er naar gestreefd om deze patiënten te verwijzen naar hiervoor toegeruste psychiatrische instellingen met opnamemogelijkheden en een crisisdienst.
Wanneer het niveau van het sociaal maatschappelijk en algemeen dagelijks functioneren dermate laag is dat langdurig intensief casemanagement geïndiceerd is en/of psychiatrische poliklinische zorg ontoereikend blijkt, zal de patiënt naar hiervoor toegeruste psychiatrische instellingen worden verwezen met bijvoorbeeld ‘assertive community treatment’ mogelijkheden.

1. Aanmelding
2. Toewijzing hulpverlener

Na aanmelding wordt de patiënt bij wie mogelijk sprake is van psychotische symptomen bij voorkeur toebedeeld aan een psychiater om met de intake procedure te starten. Indien de patiënt bij een andere discipline (dan een psychiater) wordt ingedeeld, wordt er naar gestreefd om met spoed een psychiater bij de procedure te betrekken voor een psychiatrisch onderzoek en adequaat psychofarmacologisch beleid.

3. Intake, inclusief Routine Outcome Monitoring (ROM) en diagnostiek

NB: Route Outcome Monitoring (ROM) houdt in, dat u bij aanvang van zorg via internet een vragenlijst (OQ45, een klachtenlijst met 45 uitspraken) krijgt gestuurd met daarbij de vraag deze in te vullen (voormeting). Dezelfde vragenlijst krijgt u ook gaandeweg de behandeling (als tussen- en/of nameting). Zodoende is het mogelijk uw vooruitgang op het gebied van klachten inzichtelijk te maken.

4. Multidisciplinair overleg, indicatiestelling & Diagnostische Classificatie (DSM-IV-TR)

Nadat een psychotische stoornis is gediagnosticeerd wordt de patiënt in het multidisciplinair overleg besproken en beleid opgemaakt omtrent de geïndiceerd zorg. Dit wordt vervolgens besproken met de patiënt, waarna het voorlopige beleid wordt opgemaakt. Dit beleid wordt vastgesteld in het behandelplan.

5. Gespecialiseerd onderzoek

Eventueel wordt psychologisch onderzoek ingezet om inzicht te krijgen in de functionele vermogens en beperkingen van de patiënt en waarbij dit inzicht een bijdrage kan leveren aan het behandelplan.

6. Behandelplan en Routine Outcome Monitoring (ROM) voormeting bespreken
7. Behandeling

Afhankelijk van de geïndiceerde zorg wordt de patiënt mono- of multidisciplinair behandeld.

Psycho-educatie
Indien een psychotische stoornis is gediagnosticeerd, wordt er uitgebreid tijd besteed aan psycho-educatie. Er wordt naar gestreefd om de familie en/of directe betrokkenen van de patiënt hier bij te betrekken. Aan bod komen in ieder geval de diagnose, omgaan met de ziekte, prognose, risicofactoren, behandelmogelijkheden, effect op het algemeen dagelijks leven, mogelijke stigmatisering en een verhoogd risico op psychotische symptomen bij bloedverwachten. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van folderinformatie en de patiënt wordt gewezen op het bestaan van patiëntenvereniging(en) en de mogelijkheid om contact te maken met lotgenoten.

Farmacotherapie
Bij voorkeur wordt de patiënt door één en dezelfde psychiater geïnformeerd, geadviseerd en indien geïndiceerd – en de patiënt zijn medewerking verleent – ingesteld op een passend psychofarmacon bijvoorbeeld een antipsychoticum. Uiteraard vindt hierbij psycho-educatie plaats. Routinematig wordt bloedonderzoek verricht om de patiënt te screenen op de ontwikkeling van het metabool syndroom.

Sociaal psychiatrische behandeling en begeleiding
Indien geïndiceerd zal een hulpverlener, bijvoorbeeld en bij voorkeur een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, de patiënt opvolgen waarbij aandacht wordt besteedt aan de psychotische symptomen en het sociaal-maatschappelijk functioneren (casemanagement). Op indicatie zal er aandacht zijn voor rehabilitatie, waarbij kan worden samengewerkt met maatschappelijk werk en/of psychiatrische instellingen in de nabije omgeving met bijvoorbeeld een dagactiviteitencentrum.

Psychiatrisch intensieve thuiszorg
Eventueel kan gedurende een periode psychiatrisch intensieve thuiszorg worden ingezet bij symptoomexacerbaties, ernstige sociaal-maatschappelijke problemen, zelfverwaarlozing en/of een uitgeput steunsysteem.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie (CGT) kan als een toegevoegde gesprekstherapie worden ingezet. Dit kan worden gedaan middels e-health in combinatie met individuele gesprekstherapie. Natuurlijk afhankelijk van het symptomencomplex van de patiënt zal de CGT zich richten op de emotionele gevolgen van gedachten over de primair psychotische fenomenen zoals stemmen en probeert een welwillende onverschilligheid te bewerkstelligen. Bij achterdocht gaat het om het inperken van het aantal personen en situaties dat achterdochtige gedachten ontlokt.

8. Behandeling van comorbide stoornissen

Comorbide betekent dat er, naast de hoofdklacht , nog andere stoornissen aanwezig kunnen (blijken te) zijn. Het is mogelijk dat een tweede of zelfs derde stoornis tegelijkertijd aandacht behoeft, of dat deze op een later moment in de behandeling aan bod komen.

Bent u benieuwd naar de zorgpaden van een andere stoornis, klik dan door op onderstaande links.

Hieronder kunt u het betreffende zorgpad aanklikken waar u graag meer informatie over wilt:

9. Evaluatie behandelplan

(afsluiting of voortzetting, bij afsluiting ROM nameting uitvoeren)