Wanneer dyslexie is gediagnosticeerd kan de cliënt deelnemen aan de training ‘Omgaan met dys­lexie’. De­ze training wordt verzorgd door een dyslexiespecialist, in samen­wer­king met een GZ-psycholoog. De behande­ling vindt individueel plaats of in kleine groepen met leef­tijdsgenoten.

De algemene doelstelling van deze behandeling is voor kinderen is om hen te leren omgaan met hun dyslexie op sociaal-emotioneel gebied en de acceptatie hiervan. Er wordt aandacht besteed aan het onderwerp dyslexie, de wijze van omgaan met dyslexie, het leren accep­teren van het leesprobleem en er zal getracht worden het zelfvertrouwen te verhogen. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van de oplossingen die het kind zelf aandraagt.

Door speelse oefeningen zal ook gewerkt worden aan de zelfkennis en de sociaal-emo­tionele ontwikkeling van het kind. Hoe ervaart het kind zijn dyslexie en hoe kan het er beter mee omgaan? Het kind maakt ook kennis met compenserende software. Kinderen ervaren in de groep ook dat andere kinderen problemen ondervinden door hun dys­lexie. Daarnaast zal er een bezoek aan de bibliotheek zijn om de leesmotivatie en het biblio­theekbezoek te bevorderen.