Bij ongeveer 25 procent van de Nederlandse bevolking is sprake van een achterstand met lezen en/of spellen; bij ongeveer vier procent is sprake van problemen die dermate ernstig en hardnekkig zijn, dat men spreekt van dyslexie. In het primair en voortgezet onderwijs zitten naar schatting 70.000 leerlingen die aan de criteria voor dyslexie voldoen.

Dyslexie is vooral een probleem in de schriftelijke, technische taalvaardigheid. Dit pro­bleem manifesteert zich vaak bij de aanvang van het lees- en spellingonderwijs. Soms komen de verschijn­selen pas later aan het licht, bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs of middelbaar beroeps­onderwijs, als hogere eisen aan de lees- en spellingvaardigheid worden gesteld.

Dyslexie kenmerkt zich door een zeer grote achterstand in het automatiseren van het technisch lezen en/of spel­len. Er is sprake van onvoldoende snelheid en/of nauwkeurigheid. Dit wordt zichtbaar in bijvoorbeeld spellend of radend lezen, fouten bij het toepassen van spellingregels of het schrijven van klankzuivere woorden (boom -> bom). Daarnaast ken­merkt dyslexie zich door een te gering begeleidingsresultaat. We spreken dan van hard­nekkig­heid. Samenvattend moet sprake zijn van zowel een ernstige als hardnekkige proble­matiek t.a.v. het technisch lezen en/of het spellen.

Dyslexie is een ontwikkelingsstoornis, die zijn oorsprong vindt in de hersenen. Er zijn (nog) geen aanwijzingen voor beschadigingen, maar wel voor het ‘anders’ functioneren van bepaalde delen van de hersenen. De laatste jaren is hier steeds meer bekend over geworden; er bestaan ook toetsen die dit in kaart brengen. De informatie uit deze toetsen is van belang bij het stellen van de diagnose dyslexie.

Naast ernstige problemen met technisch lezen en/of spelling zien we diverse andere kenmerken die buiten het lezen en schrijven liggen. Er is bijvoorbeeld regelmatig sprake van woordvindingsproblemen, geheugenproblemen, leerproblemen en spraakproblemen. Het in kaart brengen van deze bijkomende problemen ondersteunt het stellen van een juiste diagnose.

Tenslotte komt het voor dat dyslexie náást andere problemen voorkomt, bijvoorbeeld ADHD, ASS  (autisme spectrumstoornis) en dyscalculie. Deze kunnen het stellen van een goede diagnose complexer maken. Amalexis heeft veel ervaring met combinaties van leer- en gedragsproblemen. Een ervaren en multidisciplinair team staat garant voor het volledig in beeld brengen van de problematiek.