Het hulpverleningstraject start met een intakegesprek bij een van de orthope­dagogen of (GZ-)psychologen. Tijdens dit gesprek worden verschillende ont­wik­kelingsgebieden in kaart gebracht. We besteden veel aandacht aan de ontwik­keling van het kind binnen het gezin en de school (context). Wij ver­kennen op die wijze gezamenlijk de hulpvragen. In het multidisciplinair over­leg wordt de informatie naar aanleiding van de intakefase besproken. Dit mondt uit in een voorstel voor een onderzoekstraject. Onderzoeken die plaats kunnen vinden zijn: intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, persoonlijk­heids­- of bele­vingsonderzoek, orthodidactisch onderzoek (naar lezen en spellen) en hetero-anamnestisch onderzoek (onderzoek naar de context en achtergron­den van de geschetste problematiek).

Nadat alle onderzoeken zijn afgerond, worden de resultaten weer besproken in het multi­disciplinaire team. Vervolgens worden conclusies en adviezen geformu­leerd. Deze worden in een schriftelijke rapportage verwerkt en in een eindge­sprek met de cliënt en/of ouders be­spro­ken. Indien gewenst vindt er contact met school plaats, waarin de rapportage en hande­lingsadviezen worden toege­licht.